Har du spørsmål om miljøforholdene i en virksomhet?

Ønsker du å vite hvordan produkter eller produksjonsforhold
påvirker miljøet?

Er du opptatt av miljøspørsmål og ønsker informasjon
om forhold som kan påvirke natur, helse eller friluftsliv?14.mai 2019
Miljøklagenemndas årsrapport for 2018 er publisert:

9. januar 2019

Advokat Arne Oftedal ble 14. desember 2018 oppnevnt som ny leder i Klagenemnda for miljøinformasjon av Klima- og miljødepartementet. Oppnevningen gjelder for fire år og trådte i kraft fra 1. januar 2019.

Oftedal er partner ved Stavangerkontoret i Simonsen Vogt Wiig. Han har arbeidet som forretningsadvokat i nærmere 20 år og har vært dommerfullmektig. Han har spesialkompetanse innenfor naturressurs- og miljørett og har jevnlig arbeidet med miljørettslige saker i sin praksis som advokat siden 1997. Oftedal er også leder for advokatforeningens lovutvalg innenfor Klima- og miljørett. Oftedal har lang og bred erfaring innen områder som er nyttige for nemnda og han gleder seg til å ta fatt på vervet.

Oftedal tar over etter Professor Hans Petter Graver som har vært leder av nemnda de siste fire årene.23.mai 2018

Miljøklagenemndas årsrapport for 2017 er nå publisert:

Miljøinformasjonsloven (mil.) gir enhver rett til, på visse vilkår, å få miljøinformasjon fra offentlige myndigheter og private virksomheter. Loven har som formål å gjøre det enkelt å få informasjon om forhold av betydning for miljøet.

Dersom du har bedt om å få miljøinformasjon fra en privat virksomhet, og virksomheten nekter å svare eller ikke gir fullstendig informasjon, kan du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. Klagenemnda ble etablert 1. januar 2004 og behandler klager over avslag på innsyn hos private virksomheter etter miljøinformasjonsloven kapittel 4 og produktkontrolloven § 10.

Fristen for å sende klage til Klagenemnda er som hovedregel tre uker fra du har mottatt svar. Klagen kan sendes per post, faks eller e-post. Klagen må inneholde navn og adresse på den som klager og på den virksomheten klagen gjelder. Klagen bør være begrunnet.

Klagenemnda består av åtte medlemmer. Leder og nestleder er jurister. Av de andre seks medlemmene har tre bakgrunn fra næringslivet og tre har bakgrunn fra henholdsvis en miljøvernorganisasjon, en forbrukerorganisasjon og et medieorgan/medieorganisasjon. Nemnda oppnevnes for fire år av gangen. Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan, administrativt underlagt Klima- og miljødepartementet.

Nemndas kompetanse følger av mil. § 19 og Forskrift om Klagenemnda for miljøinformasjon. Klagenemnda behandler bare klager mot virksomheter. Klage mot et offentlig organ må rettes til det overordnede organet.

Nemndas avgjørelser er skriftlige. Avgjørelsen skal angi hvilke regler vedtaket bygger på. Dersom klagen tas til følge, vil det bli fastsatt en frist overfor virksomheten for utlevering av den etterspurte informasjonen. Klagenemndas vedtak offentliggjøres på hjemmesidene.

Du kan lese mer om nemndas virksomhet og de vedtakene som er truffet andre steder på nettsidene.Tilbake til toppen