Regelverk

Klikk på lenkene for å gå videre:

Miljøinformasjonsloven

Produktkontrolloven (§10)

Forskrift om Klagenemnda for miljøinformasjon

NOU 2001:2

Ot.prp.116 (2001-2002)

Innst.O.nr.60 (2002-2003)

Århuskonvensjonen