Sak 2007/11 mellom Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og Løvensiold Vækerø
ble etter at nemnda hadde gjort vedtak i saken, brakt inn for domstolene ved søksmål.
Saken gikk helt til Høyesterett som avsa dom i saken april 2010.
Les rettsavgjørelsene her:
Høyesteretts dom

Les dokumentet som pdf


Avsagt den 6. april 2010

Saksnr.:
HR-2010-00562-A, (sak nr. 2009/1674), sivil sak, anke over dom.Løvenskiold-Vækerø, Carl Otto Løvenskiold
NORSKOG (partshjelper)
Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Stordrange)

mot

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (advokat Nikolai Norman – til prøve)

Lagmannsrettens dom

Les dokumentet som pdf


Avsagt:
18. august 2009 i Borgarting lagmannsrett,

Saksnr.:
08-188126ASD-BORG/03

Dommer:
Kst. lagdommer: Anders Blix Gundersen
Kst lagdommer: Hakon Huus-Hansen
Sorenskriver: Jostein W. Rovik


Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Advokat Nikolai Norman

mot

Løvenskiold-Vækerø AS
Advokat Bjørn StordrangeTingrettens dom

Lenke til dom i Lovdata (krever innlogging)

Les dokumentet som pdf


INSTANS: Oslo tingrett - Dom.

DATO: 2008-10-03

PUBLISERT: TOSLO-2008-58216

STIKKORD: Miljøinformasjonsloven § 16 første ledd.

SAMMENDRAG:
Saken gjelder spørsmål om Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (heretter « NOA ») har rett til nærmere beskrevet informasjon om forhold ved enkeltpersonforetaket Løvenskiold-Vækerø, Carl Otto Løvenskiolds (heretter « LV ») virksomhet. Det rettslige grunnlaget for kravet er lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet, miljøinformasjonsloven § 16 første ledd. (Sammendraget er hentet fra sakens innledning.)

Henvisninger: lov-2003-05-09-31-§16 (Miljøinformasjonslov § 16),

SAKSGANG:
Klagenemnda for miljøinformasjon KMI-2007-11 - Oslo tingrett TOSLO-2008-58216 (08-058216TVI-OTIR/10).

PARTER:
Løvenskiold-Vækerø AS, Carl Otto Løvenskiold (advokat Bjørn Stordrange) mot Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (advokat Nikolai Norman),

FORFATTER:
Dommerfullmektig Eirik Aass.