Serviceerklæring

Klagenemnda for miljøinformasjon ble etablert 1. januar 2004.

Klagenemnda avgjør klager over private virksomheters avslag eller unnlatelse av å gi informasjon om miljøpåvirkningen deres virksomhet medfører. Det rettslige grunnlag for saksbehandlingen er miljøinformasjonsloven § 19 og forskrift om Klagenemnda for miljøinformasjon. Klagenemnda er uavhengig og kan ikke instrueres når det gjelder behandlingen av de enkelte klagesaker. Klagenemndas vedtak er et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13.

Sakene forberedes for nemndsbehandling av et sekretariat. Når klagenemnda mottar en klagesak, får innklagede tre ukers frist for å komme med eventuelle kommentarer. Klagenemnda har plikt til å utrede saken slik at den er tilstrekkelig opplyst til at vedtak kan fattes.

Klagenemnda består av leder, nestleder og seks medlemmer, hvor tre av disse er fra privat næringsliv og de tre andre fra en miljøvernorganisasjon, en forbrukerorganisasjon og et medieorgan. Klagenemnda er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst to av medlemmene deltar i behandlingen av en sak.

Klagene avgjøres med alminnelig flertall.